Toekenning van nieuwe projecten

Nieuwe projecten

Voor het toekennen van projectgelden uit het Landschapfonds Amstelland zijn criteria opgesteld (zie hier onder). De criteria hebben het karakter van richtlijnen en hoeven niet allemaal van toepassing te zijn.
Voor meer informatie:  info@landschapamstelland.nl

Klik hier voor het aanvraagformulier.

 

Criteria

Voor het toekennen van projectgelden uit het Landschapsfonds Amstelland zijn criteria opgesteld. Projectvoorstellen worden aan deze criteria getoetst.

 • Het project heeft te maken met de inrichting en het beheer van het landschap in Amstelland.
 • De uitvoering van het project leidt tot behoud en/of de ontwikkeling van de bestaande waarden van Amstelland op het gebied van natuur en cultuurhistorie.
 • De resultaten van het project zijn zichtbaar en leiden tot verfraaiing van het landschap.
 • Het project leidt tot verbetering van de recreatieve mogelijkheden in Amstelland zonder de kernwaarden van het gebied (rust, ruimte en openheid) in gevaar te brengen.
 • Het project draagt bij aan kennis over en bekendheid met het landschap in Amstelland.

Aanvullende voorwaarden

 • Projecten met cofinanciering hebben de voorkeur.
 • Bijdragen zijn in principe eenmalig. De mogelijkheid bestaat echter dat de intentie wordt uitgesproken om de bijdrage gedurende meer jaren te verstrekken, bijv. als dat nodig is om een voor het project noodzakelijke investering mogelijk te maken en verwacht mag worden dat de middelen voor meer jaren beschikbaar zijn.
 • Gegeven de mogelijke precedentwerking zal met terughoudendheid worden omgegaan met projecten van particulieren. Er bestaat een voorkeur voor collectieve initiatieven.
 • De ontvanger van de bijdrage verplicht zich tot het meewerken aan publiciteit en het rapporteren over de besteding en de uitvoering.
 • Projectvoorstellen dienen een duidelijke planning te omvatten, waaruit blijkt dat het project binnen afzienbare tijd kan worden gerealiseerd.
 • Een project mag niet al gestart dan wel afgerond zijn op het moment dat de aanvraag wordt ingediend.

Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan de wijze van uitvoering, de uitbetaling en/of de communicatiebijdrage in het kader van het project.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s